CAREMAKER ใส่ใจมากกว่า

ผู้ช่วยค้นหา
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยค้นหาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐานโดยให้การดูแลด้านสุขภาพ และกิจวัตรประจำวันให้แก่ผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษภายใต้การดูแล และให้คำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชีพ

My project (16)
ค้นหา และคัดเลือก

ผู้ดูแลให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการ

STANDARD

มีคุณภาพ และมาตรฐาน

CONVENIENCE

ดูแลใกล้ชิด ให้คำปรึกษา ด้านการดูแล

MATCH

ช่วยค้นหาผู้ดูแล ให้ตรงกับความต้องการ

nurse-feeding-elderly-senior-man-eat-breakfast-nursing-home_554837-83
CAREMAKER

แตกต่างด้วยมาตรฐาน

ผู้ดูแลผ่านการคัดกรองประวัติ และฝึกอบรมตามมาตรฐาน Caremaker ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมย่อมส่งผลดีต่อผู้รับบริการ

  1. จัดเตรียม และให้คำแนะนำด้านการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสม และปลอดภัยต่อผู้รับบริการ
  2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการตามอาการ

บริการของเรา

กำหนดได้ด้วยตัวเอง

สามารถกำหนดงบประมาณ ได้ตามความต้องการ

สามารถดูแลทั้งที่บ้าน และสถานพยาบาล

สามารถกำหนดช่วงเวลา หรือปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ให้การดูแลแบบรายวัน/รายเดือน

สามารถเลือกพยาบาล (RN) ผู้ช่วยพยาบาล (PN) หรือผู้ดูแลผู้ป่วย (NA)

elderly-man-healthy-rise-fist-up-with-happy-nurse-bedroom-nursing-home-thumb-up_554837-217

พยาบาล (RN)

pexels-cedric-fauntleroy-4269933

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

nurse-measuring-blood-pressure-senior-elderly-woman-hospital-bed-patients-medical-healthcare-senior-

ผู้ดูแลผู้ป่วย (NA)

การใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

ซักประวัติ สอบถาม และให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ราคาค่าบริการ

อัตราค่าบริการรายวัน

ช่วยเหลือตัวเองได้
8 ชั่วโมง : 650 บาท
12 ชั่วโมง : 1,030 บาท
24 ชั่วโมง : 1,360 บาท
ติดเตียง
8 ชั่วโมง : 850 บาท
12 ชั่วโมง : 1,275 บาท
24 ชั่วโมง : 1,560 บาท
ดูแลเป็นพิเศษ
8 ชั่วโมง : 650 บาท
12 ชั่วโมง : 1,030 บาท
24 ชั่วโมง : 1,360 บาท

อัตราค่าบริการรายเดือน

ช่วยเหลือตัวเองได้
8 ชั่วโมง : 16,500 บาท
12 ชั่วโมง : 20,000 บาท
24 ชั่วโมง : 22,400 บาท
ติดเตียง
8 ชั่วโมง : 19,500 บาท
12 ชั่วโมง : 22,100 บาท
24 ชั่วโมง : 25,500 บาท
ดูแลเป็นพิเศษ
8 =ชั่วโมง : 21,500 บาท
12 ชั่วโมง : 25,300 บาท
24 ชั่วโมง : 27,500 บาท
**ค่าบริการต่างจังหวัด +2,000 บาท
**ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมวันหยุด
สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

แคร์เมคเกอร์ (Caremaker)

63/56 พระสิงห์ เมือง Chiang Mai 50200